Amang Makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan Saimong linalang, huli kan Saimong pangataman sa pagtao Mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan Saimong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban

 

An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salang gibo,
Asin ngunyan namamatean mi na an padusang-balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan.
Padagos an labi-labing pag-init kan kinaban.

 

Huli kaini naglalawig an tig-initan; nagdadakul asin nagkukusog an mga bagyo,
Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na calamidad
Dai kaming mabibirikan kundi Ika, mamomoton na Ama.

 

Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan.
Ilikay Mo kami, an samong mga namomotan, asin mga pagrogaring
sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo.

 

Antabayan Mo kaming magtalubo na magin mga responsableng paraataman kan
Saimong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo
Huli ki Cristo, samong Kagurangnan.

Amen.

 

Nuestra Sra. de Salvacion
IPAMIBI MO KAMI.

 

Nuestra Sra. de Salvacion
IPAMIBI MO KAMI.

 

Nuestra Sra. de Salvacion
DANAY NA IPAMIBI MO KAMI.

***********************************